Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Arbeta vidare

En illustration med en ugglefamilj som läser böcker.
Illustration av Matilda Ruta,

Här finns länkar till de artiklar, webbsidor och filmer som listas under rubriken Arbeta vidare i inspirationsmaterialet Läs tillsammans!

Länkarna är sorterade under samma rubriker som i inspirationsmaterialet. Under Källor, längst ner, finns övrigt referensmaterial som har använts.

Samtala om text och bild

17 skäl för barnboken 
Svenska Barnboksakademiens samlade goda argument för barnlitteratur. Till materialet hör affischer, bildspel och en handledning om samtal om text och bild.

Högläsning och samtal om text
Inspiration och filmer hos Skolverket.

Högläsning
Del 1 i Skolverkets läslyftsmodulen Läsa och berätta.

Samtala om texter
Del 2 i Skolverkets läslyftsmodul Läsa och berätta.

Berätta muntligt

Berätta
Del 3 i Skolverkets läslyftsmodul Läsa och berätta.

Varför muntligt berättande i förskola och skola?
Föreläsning med forskaren Ola Henricsson. URplay, tid 48 min.

Gör medvetna bokval

Barn- och ungdomsbokskatalogen
Här finns utvalda boktips från årets utgivning och inspiration om läsning, inkusive böcker på andra modersmål än svenska.

Poesi och språklek
Del 4 i Skolverkets läslyftsmodul Utforska textvärldar.

Samtala om bilderbokstexter
Del 2, fördjupningsartikel i Skolverkets läslyftsmodul Läsa och berätta.

Skapa en stimulerande läsmiljö

Läsmiljö och läsande förebilder
Del 4 i Skolverkets läslyftsmodule Läsa och berätta.

Upptäck böcker inom olika teman och områden

Tekniken i barnlitteraturen
Del 2 i Skolverkets läslyftsmodul Natur, teknik och språkutveckling.

Naturvetenskap i boksamtal
Del 4 i Skolverkets läslyftsmodul Natur, teknik och språkutveckling.

Bilderböcker i matematikundervisning
Del 3 i Skolverkets läslyftsmodul Matematik och språkutveckling.

Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) har länkar till reportage och forskningsartiklar om matematik i förskolan.

Läsa, skapa och leka

Leka och skapa berättelser
Del 2 i Skolverkets läslyftsmodul Skapa och kommunicera.

Estetisk och kreativ kommunikation
Del 4 i Skolverkets läslyftsmodulen Skapa och kommunicera.

Barn läser och ritar bilder och serier
Del 2 i Skolverkets läslyftsmodul Utforska textvärldar.

Poesi och språklek
Del 4 i Skolverkets läslyftsmodul Utforska textvärldar.

Upptäck skriftspråket

De yngsta barnens teckenskapande
Del 1 i Skolverkets läslyftsmodul Utforska textvärldar.

Skrift och tecken i lek och utforskande
Del 2 i Skolverkets läslyftsmodul Utforska textvärldar.

Börja i barnens erfarenheter
Del 1 i Skolverkets läslyftsmodul Skapa och kommunicera.

Barns tidiga skrivande
Del 3 i Skolverkets läslyftsmodul Skapa och kommunicera.

Involvera familjen

Inspirerande familjematerial
Foldrarna "Läs med ditt barn", "Språkträna" och "Ditt barns språk" riktar sig till småbarnsföräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Att läsa för små barn
Korta filmer med språkforskaren Carina Fast. Filmerna finns på svenska, engelska, somaliska, farsi och arabiska.

Barnens alla språk & Barn som är nya i det svenska språket

Språklek med film 
Svenska filminstitutets material med film som språkutvecklande verktyg i arbetet med nationella minoritetsspråk 

Flera språk i barngruppen
Skolverkets läslyftsmodul om flerspråkighet som en resurs på förskolan.

Flerspråkighet i förskolan
Skolverkets webbsida med Inspiration, filmer och fördjupningsmaterial.

Barnets språk
Bokstarts faktablad till vårdnadshavare om barns språkutveckling i fyra olika åldrar. Faktabladen finns översatta till många språk.

Digitala resurser på flera språk
Lista sammanställd av Petra Anna Petersen, från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet. 

Nationella minoritetsspråk

Att främja nationella minoritetsspråk
Bokstarts kunskapspaket med filmer, artiklar och faktablad på minoritetsspråken.

Att stödja och främja nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan
Del 2, fördjupningsartikel, i Skolverkets läslyftsmodul Flera språk i barngruppen.

Modersmål och minoritetsspråk
En samlingssida med sökbara program och stödmaterial på UR Play. 

Barnradio på minoritetsspråken
Sveriges Radios webbsida som samlar radioprogram om minoritetsspråken, till exempel Randiga sagor för de yngsta.

Svenskt teckenspråk

Svenskt teckenspråk i förskolan
Information och länkar från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Flerspråkighet i förskolan
Inspiration, filmer och fördjupningsmaterial från Skolverket.

Teckenspråk och tecken som stöd i förskolan
Del 1, fördjupningsartikel, i Skolverkets läslyftsmodul Flera språk i barngruppen.

Att främja svenskt teckenspråk i förskolan
Del 3, fördjupningsartikel, i Skolverkets läslyftsmodul Flera språk i barngruppen.

Barns teckenspråksutveckling
Del 4, fördjupningsartikel, i Skolverkets läslyftsmodul Flera språk i barngruppen.

Teckenspråkstolkade filmer om små barns språkutveckling

Sagor och barnprogram på teckenspråk för förskolan.
Finns på SPSM Play och på UR Play

Samarbeta med folkbiblioteken

Barn, böcker, delaktighet och inflytande
Region Gävleborg delar med sig av erfarenheter och metoder kring läsmiljöer och samverkan mellan folkbibliotek och förskolan.

Läsoteket
Göteborgs Stads webbplats med inspiration för läsfrämjande.

Lek och lärande på bibliotek
Digitekets hemsida. Om hur folkbiblioteken kan komplettera det språk-, läs- och skrivfrämjande arbete som sker i förskolan. 

Källor

Utöver de texter som listas ovan har följande källor använts i framtagningen av Läs tillsammans:

Adenfelt, M., Segerström, A. & Strandberg, R. (2020). Bokstart i världen: metoder och forskning om bokgåvoprogram för små barn och deras familjer. Stockholm: Kulturrådet.

Andersson, J. (2015). Med läsningen som mål. Om forskning på det läsfrämjande området. Kulturrådets skriftserie 2015:3. Stockholm: Statens kulturråd.

Axell, C. (2017). Upptäck tekniken i barnlitteraturen. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur.

Axelsson, M. & Jönsson, K. (2016). Bygga broar och öppna dörrar: att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola. (2., uppdaterade uppl.) Stockholm: Liber.

Björklund, C. & Palmér, H. (2018). Matematikundervisning i förskolan: att se världen i ljuset av matematik. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur.

Chambers, A. (2011). Böcker inom och omkring oss. (Ny, rev., utg.) Huddinge: X Publishing

Fast, C. (2008). Literacy – i familj, förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.

Rånlund, A., Segerström, A. & Strandberg, R. (2020). Bokstart i Sverige: En uppföljning. Stockholm: Statens kulturråd.

Sandell Ring, A. (2021). Mångfaldens förskola: flerspråkighet, omsorg och undervisning. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur.

Pihlgren, A.S. (2017). Undervisning i förskolan: att skapa lärande undervisningsmiljöer. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur.

Pihlgren, A.S. (2020). Läsa, skriva och räkna i förskolan: ett undervisande förhållningssätt. (Första utgåvan). [Stockholm]: Natur & Kultur.