Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

På nationell, regional och kommunal nivå

Roller och ansvar inom Bokstart

Här förtydligas och beskrivs samverkan samt roller och ansvar för stat, region och kommun. Informationen ska ses som rekommendationer och kan fungera som stöd och vägledning i arbetet med Bokstart.

Informationen baseras på dialoger med regionala biblioteksutvecklare, representanter för kommunala Bokstartsprojekt och på kunskap och erfarenheter från Bokstart från starten 2015 fram till i dag, samt på Governos rekommendationer i rapporten Bokstart i Sverige. Modellen över flernivåsamverkan inom Bokstart bygger på framgångsfaktorer som framkommit i detta arbete.

Detta är en levande sida, som revideras vid behov. Det finns möjligheter för regioner och kommuner att göra inspel till Kulturrådet. För inspel och frågor, kontakta: info@bokstart.se

Modell över roller och ansvar inom Bokstart

Modell över roller och ansvar inom Bokstart

I dagsläget ansvarar Kulturrådet för Bokstart på den nationella nivån, regional biblioteksverksamhet på den regionala nivån och folkbibliotek på den kommunala nivån.

Den nationella nivån:

 • tar fram riktlinjer för bidragsfördelning inom Bokstart.  
 • fördelar bidrag till regioner och kommuner för att utveckla arbetet med små barns språk- och läsutveckling.   
 • sprider Bokstart till fler regioner och kommuner.  
 • förankrar och samordnar Bokstart på nationell nivå och verkar för en relevant myndighetssamverkan. 
 • erbjuder regelbunden regional dialog för samverkan kring Bokstart.  
 • anordnar, i samarbete med regioner, återkommande nationella erfarenhetsdelningsdagar.   
 • arbetar för att öka medvetenheten om vikten av tidig språkstimulans.
 • Ökar och sprider kunskap och inspiration kring små barns språkutveckling. 
 • samlar och sprider kunskap från bokstartssatsningar i Sverige och internationellt.     
 • ansvarar för innehållet i en webbaserad kunskapsbas, Bokstart.se.  
 • ser till att informationsmaterial att använda i mötet med familjer finns att tillgå, tillgänglighetsanpassat och på flera språk.
 • ansvarar för övergripande nationell uppföljning och utvärdering av Bokstart.      
 • representerar Bokstart Sverige i internationella Bokstartsnätverk.  

Den regionala nivån:

 • förankrar och samordnar Bokstart på regional nivå. Verkar för att bygga upp och stärka samverkan med relevanta regionala aktörer.  
 • samordnar en regional arbetsgrupp med representanter från olika sektorer med det gemensamma målet att verka för barns språkutveckling.   
 • förankrar Bokstart i de regionala biblioteks- och kulturplanerna. 
 • ordnar regionala kunskaps- och erfarenhetsdelningsdagar.  
 • ökar och sprider kunskap och inspiration kring små barns språkutveckling.    
 • ansvarar för regional uppföljning av Bokstart.    
 • samordnar och stöttar kommunala bokstartsprojekt med kompetensutveckling, nätverk och erfarenhetsutbyte.
 • stöttar kommunerna i arbetet med kontinuitet, struktur och hållbarhet. Genom exempelvis taxonomi, överenskommelser och samverkanstrappa.  
 • anordnar, i samarbete med Kulturrådet, återkommande nationella erfarenhetsdelningsdagar.   
 • samarbetar med Kulturrådet kring att ta fram nationella kompetensutvecklingsinsatser.  

Den kommunala nivån: 

 • samordnar det lokala arbetet genom en sektorsövergripande arbetsgrupp. Utifrån lokala förutsättningar planeras, genomförs och utvärderas arbetet. Kartläggning, målgruppsanalys och metodval ingår i detta arbete.
 • verkar för att förankra Bokstart hos relevanta aktörer, och stärka eller bygga upp en kvalitativ samverkan mellan berörda folkbibliotek, barnavårdscentraler, öppna förskolor/familjecentraler, förskolor och andra aktuella aktörer.     
 • möter familjer, utifrån individuella förutsättningar och behov.
 • förankrar Bokstart i de kommunala biblioteks- och kulturplanerna.    
 • ökar och sprider kunskap och inspiration kring små barns språkutveckling.    
 • informerar om Bokstart inom kommunen (från politiker till föräldrar).  
 • samverkar med regionala aktörer. Exempelvis kring kompetensutveckling och erfarenhetsdelning.  
 • följer upp och redovisar projekt (krav för bidragstagare hos Kulturrådet).