Hoppa till innehåll

Bokstart

Hej!

Bokstart vill ge alla barn en bra start in i språkets värld och vänder sig till dig som möter små barn i deras vardag. Du är betydelsefull för barnets språk – det börjar med dig! Satsningen är under ständig utveckling, och därför kommer den här webbplatsen att växa och förändras längs vägen. Har du frågor om Bokstart? Kontakta oss via e-post: info@bokstart.se eller besök vårt supportforum.

Ställ din fråga i vårt forum!

Bokstart

Arbeta i nätverk

Foto av barn som känner på böcker i bokhylla
Foto av barn som känner på böcker i bokhylla

Ett nätverk kan beskrivas som en grupp med ett gemensamt professionellt intresse och med ett gemensamt utbildningsbehov inom ett specifikt kunskapsområde. Den här verktygslådan innehåller frågor som kan fungera som stöd för både planering och uppföljning av arbetet inom Bokstart.

Nätverk vara en användbar form för lärande och samverkan. Kännetecknande för nätverk är att deltagarna har gemensamma ambitioner och något de vill utveckla tillsammans. Inom Bokstart kan det gemensamma intresset och behovet beskrivas både utifrån uppdraget att främja och stimulera små barns språkutveckling och en önskan om att samverka - bibliotek, barnhälsovård och förskola.

Ett nätverk kan vara fritt i bemärkelsen att det är styrt utifrån medlemmarnas egna professionella ambitioner. Medlemskapet är då frivilligt och vilar på relationer mellan individer. Nätverk kan också vara en del av ett mer formellt uppdrag och vara en del av en organisationsstruktur. I ett friare nätverk är deltagandet frivilligt. Här kan gruppen välja ledare och ledarskapet kan t.ex. rotera mellan deltagare. I ett mer formellt nätverk ingår medlemskap som en del av individens arbete. En ledare är utsedd av organisationen och nätverkets arbete utvärderas mot redan beslutade mål. Nätverket liknar då mer en arbets- eller projektgrupp.

Ett nätverk kan vara mer eller mindre styrt utifrån det syfte som formulerats och de behov medlemmarna har. Nätverkets syfte kan också förändras över tid.

Nedan finns exempel på frågor som kan fungera som inspiration när ni själva funderar över uppföljande frågor.

Att fundera över innan nätverket bildas

 • Vilka ska delta? Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika sammansättningar?
 • Hur många ska delta? Ett mindre antal kan fungera bra om alla är närvarande men förlorar i dynamik om personer är frånvarande. Om syftet främst handlar om lärande kan nätverket vara stort och bestå av grupper i gruppen. 
 • Vilken tid och vilka resurser behövs?  Hur ofta ska nätverket träffas och hur mycket tid förväntas medlemmarna lägga på deltagande? Behöver tid också avsättas för förberedelser och efterarbete? Vilka andra resurser behövs?
 • Är tiden deltagare förväntas lägga förankrat med chefer och ledning?

Att fundera över i genomförandet av nätverksträffar

 • Hur skapas delaktighet och trygghet? Hur mycket tid behöver vi ägna åt att lära känna varandra?
 • Hur skapar vi en struktur som rymmer både berättelser om framgångar och motgångar?
 • Hur ser spelreglerna ut? Behöver vi diskutera frågor om sekretess?
 • Hur skapas engagemang och känsla av ansvar? Vilka samtalsformer kan användas?
 • Behöver nätverket ta in kompetens utifrån? En extern föreläsare kan bidra till fördjupning och reflektion. En processledare kan bidra till en öppnare dialog.
 • Vad ska ske mellan möten? Kan något av det som lyfts i nätverket prövas i den egna verksamheten? Hur ska kommunikationen se ut?
 • Hur introduceras eventuella nya deltagare?

Att fundera över i uppföljning 

 • Har alla i nätverket en gemensam bild av nätverkets syfte? En gemensam bild av problemet och behovet?
 • Har deltagarna respekt för varandras uppdrag och kompetens? Kunskap om varandras uppdrag? En gemensam kunskapsbas och kunskap om varandras begrepp?
 • Använder deltagarna sina konkreta erfarenheter som grund för samtal och dialog? Fördjupar ni er kompetens genom samtal?
 • Har ni det samtalsklimat ni önskar? Är det präglat av dialog, diskussion eller debatt? Reflekterar ni tillsammans och drar slutsatser? Ges alla möjlighet att komma till tals? Får t ex alla deltagare möjlighet att göra en personlig reflektion efter varje möte?
 • Är nätverket förankrat hos ledning och chefer? Och har ledningen formulerat mål för nätverket? Efterfrågas resultat? Finns det behov av att ledningen tydliggör uppdraget?
 • Fungerar kommunikationen mellan möten?
 • Har deltagarnas verksamheter strukturer och kanaler för att ta vara på och tillgängliggöra kunskap som uppstår genom nätverket?

Inspiration till frågorna är hämtad från:

 • Statens kvalitets- och kompetensråd (2003). Nätverk för lärande och utveckling. Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk?
 • Socialstyrelsen (2013). Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer.